booked.net

חינוך חברתי קהילתי

חינוך חברתית קהילתית (בלתי פורמאלית)
לגילאי כיתות א’-יב’ הבנויה על מספר קבוצות חינוכיות:

פיטר פן – בית חינוך לגילאי כיתות א’-ג’
זבנג      – בית חינוך לגילאי כיתות ד’-ו’
נעורון    – קבוצה חינוכית לגילאי כיתות ז’-ט’
נעורים   – קבוצה חינוכית חברתית לגילאי כיתות י’-י”ב

אורוות הסוסים – פעילות העצמה לילדים ונוער.
תנועת הנוער “התנועה החדשה” ו”השומר החדש” – נוער מוביל ומדריך את ילדי הקיבוץ.

כל אחת מהקבוצות מרוכזת ע”י מדריכי נוער בוגרים ומנוסים.

כל אחת מהקבוצות מחנכת דרך התנסות, חוויה ומתן דגש לעצמאות ואחריות.

הדואג לימים זורע חיטה, הדואג לשנים נוטע עצים, הדואג לדורות מחנך ילדים…

חינוך גיל בית ספר בקיבוץ אורטל.
באורטל מתקיימת מערכת חינוך קיבוצית היונקת את ערכיה ומסורותיה ממפעל החינוך הקיבוצי
המשובח, משייכותנו וייחודנו כיישוב בגולן ומהמרקם האנושי הייחודי המאפיין את אורטל בישראליותו
וביהדותו.

מערכת החינוך של גיל בית הספר פועלת במספר במות חינוכיות משמעותיות:
1 .פיטר פן – בית הילדים לכיתות א’-ג’
2 .זבנג – בית הילדים לכיתות ד’-ו’
3 .נעורון – לכיתות ז-ט
4 .נעורים – לכיתות י-יב
5 .פרויקט חינוכי “חובת העבודה” – לכיתות ז-יב
6 .תנועת הנוער “התנועה החדשה” ו”השומר החדש” – לכיתות ד-יב
7 .פעילות השומר החדש – לכל ילדי אורטל

דרך במות אלו אנו מלווים את הילדים והנוער בשלבי התפתחותם השונים ומאפשרים להם קרקע
ייחודית, תומכת ומכילה, המאפשרת להם לעבור משלב לשלב תוך התייחסות לקבוצת השווים שלהם
ומתן יחס וחניכה אישית.
במות חינוכיות אלו מודרכות על ידי מדריכים בוגרים )מלבד תנועת הנוער( אשר מהווים לילדים ולנוער
את דמות המבוגר המשמעותי הייחודית של המדריך הבלתי פורמאלי אשר מתמקם בין הדמויות
הפורמאליות, ההורים והמורים לבין הדמויות הבלתי פורמאליות – החבר’ה.
המערכות באורטל ממוסדות ונשענות על מסורות חינוכיות לדוגמת שנת המצוות וחינוך לעבודה ויוצרות
שיח תמידי על הקשר בין החינוך והקהילה בעזרת ההורים וועדת חינוך המנצלת אנשי מקצוע מתוך
הקהילה.
לתפיסתנו כל ילדי היישוב הינם חלק מהמערכת. החינוך החברתי קהילתי אינו חוג אליו נרשמים
להעשרה, קבלת מיומנויות או הרחבת אופקים, אלה דרך בה ילדים ונוער מתנהלים ביישוב כך שיגדלו
באופן התואם את מאפייני הישוב והנוער.

עלויות:
גילאי א-ו – מסלול שנתי: 815* ₪ 12 חודשים
גילאי ז-יב – 300 ₪ לחודש ואל מול הרשמה למפעלים ופעילויות ספציפיים.

קרן פז אגאי
רכזת חינוך גיל בית ספר
קיבוץ אורטל   0528384426

noarortal@kortal.org.il

התחבר אל האתר
דילוג לתוכן